Dry Powder Fire extinguisher OGNIOCHRON 6kg SOLAS, MED

36,00 

LV Pulvera ugunsdzēšamais aparāts 6kg, ABC, SOLAS, MED

 

SKU: 206010000317 Category:

13 in stock

Description

EN A dry powder fire extinguisher is an extremely versatile extinguisher choice since it can be used on almost all fire types:

  • Class A fires – fires that involve flammable solids like textiles, paper, and wood
  • Class B fires – fires that involve flammable liquids, for example, paint, diesel, and petrol
  • Class C fires – fires that involve flammable gases, for instance, butane or methane
  • Electrical fires where the electrical equipment is up to a maximum of 1000v

LV Pulvera ugunsdzēšamais aparāts ir ļoti daudzpusīga ugunsdzēšamo aparātu izvēle, jo to var izmantot gandrīz visiem ugunsgrēka veidiem:

  • A klases ugunsgrēki – ugunsgrēki, kuros iesaistītas viegli uzliesmojošas cietas vielas, piemēram, tekstilizstrādājumi, papīrs un koks
  • B klases ugunsgrēki – ugunsgrēki, kuros iesaistīti viegli uzliesmojoši šķidrumi, piemēram, krāsa, dīzeļdegviela un benzīns
  • C klases ugunsgrēki – ugunsgrēki, kuros iesaistītas uzliesmojošas gāzes, piemēram, butāns vai metāns
  • Elektrības ugunsgrēki, kur elektroiekārtas maksimālais spriegums ir 1000v

Manufactured according to requirements of domestic and EU markets on the basis of certified quality system ISO 9001. Fulfills requirements of European Standard EN3 and Safety Directive PED 2014/68/UE.

[MED B] OGNIOCHRON 26.03.2027